Entreprenörer

Entreprenörer använder Autori för att hantera ingångsdata, planera åtgärder, fördela arbetsuppgifter och registrera utfört arbete i fält. Därutöver används Autori för sammanställning av information, för såväl intern som extern kommunikation och slutlig för rapportering.

Med Autoris hjälp kan entreprenörens verksamhet effektiviseras och bästa möjliga situationsöverblick av den operativa verksamheten fås. Automatisering av tidigare manuellt arbete ger effektivitet och underlättar olika arbetsuppgifter.

Se beskrivningar nedan för att finna den produkt som bäst motsvarar dina behov, eller boka demo för att tillsammans med oss kartlägga vilken lösning som passar bäst för din verksamhet.

Autori Road Maintenance

Autori Road maintenance är utvecklat för informationsinsamling, arbetsstyrning och rapportering för vägars och gators driftområden.

Produkten tillhandahåller verktyg för entreprenörer i allt från ruttplanering vid anbudsskedets till slutlig rapportering och dataöverföring till andra informationssystem. I uppdragsstart har entreprenören, förutom tillgång till utförd ruttplanering, även all nödvändig bakomliggande uppdragsinformation direkt i Autori-systemet. Med hjälp av optimerade registreringsfunktioner och anteckningsblanketter är det enkelt för entreprenören att registrera utfört arbete enligt driftuppdragens krav.

Med hjälp av Autori Maintenance så kan entreprenören hantera uppdragen mer effektivt och får en bättre överblick kring dessa. Arbetsgrupperna kan bättre styras till rätt plats vid rätt tid. I fält effektiviseras arbetet markant, när all nödvändig information om objektet alltid är lätt tillgänglig och då utfört arbete registreras och dokumenteras med optimerade funktioner direkt i fält. Realtidssystemet förenklar fältarbetet, arbetsstyrningen och vid önskemål kan även uppdragsbeställaren och leveransuppföljaren få en begränsad vy till entreprenörens profil i Autori. Integration till finska Trafikverkets Harja-system och olika datainsamlingsenheter, t.ex. saltspridare, förenklar och effektiviserar datainsamling och rapportering.

Autori Road Maintenance används av entreprenörer, myndigheter och konsulter med olika profiler beroende på uppdragsform, -krav och arbetsuppgifter. Informationstjänsten lämpar sig för uppdrag på såväl statlig som kommunal nivå.

Tag kontakt eller boka demo för en mer detaljerad presentation.

Autori Road Supervision

Autori Road Supervision används vid kvalitetsövervakning av väg- och gatuunderhåll, samt för planering och inventering av beläggning och vägmarkering. Snabbtryck, anteckningar och registrering av körda sträckor är färdigt definierade och optimerade enligt entreprenörernas arbetsuppgifter och uppsatta kvalitetsuppföljningskrav för uppdragen.

Med hjälp av Autori Road Supervision kan konsulter effektivisera sitt arbete med att följa upp kvalitetskrav, eller utföra inventeringar och åtgärdsplaner. All information som ska rapporteras samlas smidigt ihop på ett kartbotten. Systemet hämtar automatiskt information som knyts till respektive observation eller planering – exempelvis information om vägadress, underhållsklass, grusvägsklass och grönområdesdriftklass. Information om inspektions- och förflyttningssträckor med körda tider och kilometrar fås i rapporteringen tillsammans med information om aktuell vädersituation. Till registrerade observationer kan även fogas bilder, likväl som kontinuerlig bildtagning eller 360-bilder från körda inspektionsrutter.

Autori Road Supervision ger även en sammanställning där det framkommer bl.a. körda kilometrar för olika driftklasser, inspektionstider och antal observerade brister. Rapporterna kan delas med beställaren och entreprenören för deras kommentarer. Därutöver så säkerställer integrationen till Harja-systemet att den aktuella lägesbilden förmedlas till samtliga parter.

Tag kontakt eller boka demo för en mer detaljerad presentation.

Autori Pavement

Autori Pavement är utvecklat för beläggningsentreprenörers arbete med beläggning och lappning av vägar, gator och privata områden. Med dess hjälp får entreprenören en bättre lägesbild och således hantera uppdragen mer effektivt. Med den mångsidiga kartvyn kan arbetsledningen på ett mer effektivt sätt koordinera sitt team.

Med hjälp av Autori Pavement så förenklas åtgärdsplaneringen av beläggningsskador med funktioner som är utvecklade för just dessa behov. Fältarbetet effektiviseras då all nödvändig information om objektet finns direkt tillgängligt i fält. Med kartvyns hjälp kan t.ex. uppdragsgränser, beläggningstyper, -år och -metoder samt information om brunnar och vägtrummor visualiseras som extrainformation. Även VViS och vägkameror synliggörs på kartan med ett knapptryck.

Verksamheten effektiviseras och situationsöverblicken förbättras ytterligare när utförda åtgärder, använda massamängder, rapporter, dagböcker och annat registreras direkt i fält med för ändamålet anpassade funktioner. Autori meddelandefunktion, Harja-integration och realtidsdelning av information medför att arbetsstyrningen och dess uppföljning och rapportering effektiviseras markant, samtidigt som det underlättar själva arbetsutförandet.

För kommuners beläggningslappningsuppdrag kan beställaren därutöver själv planera lappningsobjekten och dess åtgärder, göra beställningar baserat på planeringen och i realtid följa upp hur beställda arbeten fortlöper.

Tag kontakt eller boka demo för en mer detaljerad presentation.

Autori Road Marking

Autori Road Marking är utvecklat för vägmarkeringsuppdragens arbetsstyrning, för uppföljning och för informationshantering. Det används mycket inom vägmarkeringsuppdrag för vägar och gator på grund av dess effektiva uppdragshantering, automatiska datainsamling och digitala rapportering.

Uppdragsplanering, arbetsfördelning, registrering av utfört arbete och timmar samt rapportering förenklas markant för vägmarkeringsuppdrag med Autori Road Marking. Med hjälp av den mångsidiga kartvyn och valbar extrainformation så förbättras uppdragshanteringen och situationsöverblicken. Registrering av förmarkeringar, hantering av linje- och tvärgående markering, realtidsuppföljning av arbetsmaskiner och integration till Harja-systemet samt gränssnitt till Tieto-Oskars RMD styrsystem är ytterligare exempel på effektivitetshöjande funktioner.

Tillståndsinventering, avvikelse- och kvalitetsrapporter samt maskinkontroller med för ändamålen utvecklade snabbtrycksfunktioner och anteckningsformulär gör dessutom att insamling och registrering av information blir avsevärt mer effektivt.

Vid kommunala uppdrag så kan beställaren själv planera behov av markeringsåtgärder och ändra status på planeringen till en beställning i Autori. På så sätt ser entreprenören i systemet de arbeten som väntar på att bli utförda.

Tag kontakt eller boka demo för en mer detaljerad presentation.

Autori Road Lighting

Autori Lighting är utvecklat dels till ägare till väg och gatubelysningsanläggningar på såväl statlig som kommunal nivå, och dels till de entreprenörer som ansvarar för drift och underhåll för dessa anläggningar.

Autori Road Lighting möjliggör en effektiv underhållsplanering av vägbelysning. Fältinventering av belysningstillgångar och/eller import av befintligt belysningsregister till systemet är smidigt med Autori Road Lighting. Verksamheten effektiviseras då bristobservationer och detaljerad information om underhållsåtgärder är knutna till respektive enskild belysningstillgång och alltid lätt tillgänglig direkt i fält. Registrering av bristobservationer och upprättandet av arbetsordrar baserat på dessa är enkelt och smidigt.

Kvalitetssäkringen underlättas av optimerade anteckningsblanketter utförda för jordresistansmätningar och inspektioner av t.ex. elcentraler och belysningsstolpar. Med hjälp av funktionen för ruttregistrering så kan utförda skötselrundor och dess längder även registreras i tjänsten.

Tag kontakt eller boka demo för en mer detaljerad presentation.

Autori Road Authority

Autori Road Authority används för åtgärdsplanering och kvalitetsövervakning för utförandet av driftkontrakt, beläggning och vägmarkering. Funktioner som snabbtryck, anteckningar och registrering av körd sträcka är optimerade för just väghållarmyndigheternas behov inom drift och underhåll.

Tack vare den mångsidiga kartvyn och valbar extrainformation så synliggörs t.ex. uppdragsgränser, driftklasser, beläggningsinformation, vägtrummor och broar enkelt för användaren. Att knyta VViS- och vägkamerainformation till utförda observationer, och informationsdelning till entreprenören, är exempel på funktioner som avsevärt effektiviserar informationsflödet och underhållet.

Tag kontakt eller boka demo för en mer detaljerad presentation.

Autori Traffic Arrangements

Autori Traffic Arrangements är utvecklat för entreprenörer och beställare i deras arbete med planering, registrering och rapportering av tillfälliga trafikanordningar.

Trafikanordningarna kan planeras i webbtjänsten eller så kan färdigt gjorda planer importeras in i tjänsten. På plats i fält så dokumenteras de verkliga anordningarna med för ändamålet anpassade funktioner. Åtgärder i form av monterade vägmärken eller övriga anordningar knyts till dess utförare, tid och plats. Information om utförda trafikanordningar kan delas via en dynamisk vy, och med sökfunktioner fås historik fram om utförda anordningar. Detta kan vara användbart exempelvis i samband med tvistemål och behandling av försäkringsärenden.

Trafikmärkesdagboken finns tillgänglig som en separat produkt eller som integrerad i övriga produkter, t.ex. Autori Pavement eller Road Lighting.

Tag kontakt eller boka demo för en mer detaljerad presentation.

Autori Traffic Measurements

Autori Traffic Measurements tillhandahåller lösningar för hastighets- och trafikflödesmätningar av fordons- och GC-trafik. Autori företräder dock inte tillverkarnas trafikräkningsenheter, och vi säljer heller inte dessa. Men via systemets gränssnitt hanterar vi data från dessa enheter. Autori Traffic Measurements importerar och processar data från respektive enhet, och vidaresänder behandlad data. Autori Traffic Measurement används i hanteringen av finska Trafikverkets rikstäckande uppdrag för Allmän Trafikräkning.

Tag kontakt eller boka demo för en mer detaljerad presentation.

Autori Electricity Maintenance

Autori Electricity Maintenance är utvecklat för att effektivera arbetsstyrning vid underhåll av eldistributionsnät. Helhetslösningen innehåller dels en webbtjänst för att på kontor hantera beställningar, styra arbetet, godkänna registreringar och fakturering, och dels en mobilapplikation avsedd för fältarbete och dess rapportering.

Nödvändig information om underhållsarbetet vidarebefordras per automatik till fältmontören och arbetsstyrning och -uppföljning sker i realtid. Detta effektiviserar entreprenörens verksamhet avsevärt. Att direkt i fält registrera arbetstimmar och vidareförmedla informationen enligt TIEKE-standard till slutkunden är något som påskyndar informationsflödet och underlättar bokföringen samt faktureringen. Även underentreprenörer kan se nödvändig information om just sina arbetsuppgifter, och de kan rapportera utfört arbete direkt i systemet.

Därutöver tillhandahåller Autori Electricity Maintenance andra effektivitetshöjande funktioner för entreprenören såsom hantering av priser, kunder, underentreprenörer och personalinformation. Men även funktioner som formulär för arbetsplatsmöten, rapporter och övriga dokument finns tillgängliga i Autori Electricity Maintenance.

Tag kontakt eller boka demo för en mer detaljerad presentation.

Digitaliseringskonsultation

Autori digitaliseringskonsultation hjälper våra kunder genom att erbjuda expertis inom olika forsknings- och utvecklingsprojekt, samt genom att med senaste tekniken göra verksamheten mer effektiv och spara kostnader. Vi tillhandahåller även våra kunder med utbildning, konsultering och mobilenheter för att påskynda och förenkla deras digitaliseringsprocess.

Vi har varit delaktiga i ett flertal utvecklingsprojekt beträffande digitalisering. Exempel på dessa är nyttjande av 360-bildtagning, automatisk delning av trafikstyrningsinformation vid vägarbetsplatser, aggregerad datainsamling, drönare och videoupptagning vid broinspektioner samt kontroll av avvattning/dränering för vägar.

Tag kontakt eller boka demo för en mer detaljerad presentation.