Autori Vista bildhanteringstjänst för vägar, gator och övrig infrastruktur

Autori Vista är en mångsidig och omfattande bildhanteringstjänst för att effektivisera underhållsverksamhet, förbättra kvalitetsövervakning och utöka kostnadseffektivitet. Bildbaserad information från fält medför betydande tids- och resursbesparingar. En enskild persons producerade bildmaterial ger en aktuell lägesbild som är enkelt tillgänglig för samtliga projektets intressenter.

Med Autori Vista tjänster genomför du planering för bildtagning av vägar, gator, järnvägar och övrig infrastruktur, arbetsstyrning, utförandet av bildtagningen och materialets publicering. Du kan även ladda ned redan befintligt bildmaterial till Autori Vista tjänsten och dela bilder till övriga tjänster, såsom Google Street View tjänsten.

Autori Vistas omfattande helhetstjänst består av olika tjänstedelar som är bildtagningens ruttplanering och arbetsstyrningstjänst, bildtagningstjänst och bildmaterialets publiceringstjänst samt Vista Viewer visningstjänst. Tjänstedelarna är möjliga att ta i bruk enligt behov antingen som en helhet, eller enbart de delar som behövs för sin specifika verksamhet.

Autori Vista bildtjänst är främst planerad för följande kundgrupper och deras behov.

  • Städer och kommuner
  • Statens affärsverk
  • entreprenörer
  • konsulter
  • bildtjänstproducenter

Autori Vista stöder mångsidigt olika kameror såsom 360-kameror, Dash-kameror, action-kameror och drönare.

Produkter

Tag kontakt eller boka demo för mer detaljerad presentation.

Autori Vista ruttplanering- och arbetsstyrningstjänst

Ruttplanerings- och arbetsstyrningsjänsten består av för arbetsledningen avsedda ruttplanerings- och arbetsstyrningstjänster samt en för bildtagarens avsedda mobilapplikation.

Med Vista ruttplaneringstjänst kan arbetsledningen göra en ruttplanering för bildtagningen i en kartvy och dela bildtagningsrutterna med bildtagaren. Arbetsstyrningstjänsten ger arbetsledningen realtidsinformation om hur bildtagningen framskrider. Ruttplanering och arbetsledningens tjänster kan användas för att hantera allt från enskilda objekt- eller gatubildtagningar till rikstäckande bildtagningsprojekt där flera bildtagares arbete måste hanteras samtidigt. Under realtidsuppföljningen kan behövliga ruttändringar och nya uppgifter göras flexibelt. Förutom realtidsuppföljningen så kan en efteranalys av bildtagningens kostnader och använd tid fås ut.

Mobilapplikationen är bildtagarens personliga verktyg i fält. Med hjälp av denna ser bildtagaren tydligt från kartan sin egen position och bildtagningsobjekten. Den kartbaserade tjänsten hjälper bildtagaren att navigera i fält enligt bildtagningsplanen. Detta effektiviserar förarens arbete och förbättrar trafiksäkerheten.

Tag kontakt eller boka demo för en mer detaljerad presentation.

Autori 360-bildtagningstjänst

Vi erbjuder även 360- bildtagningstjänster till våra kunder. Då utförs bildtagningen av oss själva eller våra partners med vår bildtagningsutrustning. I dessa fall sköter vi såväl planeringen och utförandet av bildtagningen enligt kundens beställning.

Autori har lång erfarenhet av 360- och Dash- kamera bildtagning. Våra bildtagningsfordon har kört över 50 000 bildtagnings-kilometer.

Vi kan effektivt göra bildtagning för olika objekt som vägar, gator, järnvägar, GC- vägar och skogsvägar. Genom att utnyttja vår bildtagningstjänst publiceras materialet av oss. Materialet fås då snabbt tillgängligt för experter för olika visningstjänster. Med publiceringstjänsten kan bilder också delas med Google Street View för allmänt bruk. I framtiden kan bilder även ses i Autori Vista Viewer- tjänsten.

Tag kontakt eller boka demo för en mer detaljerad presentation.

Autori Vista publiceringstjänst

Med hjälp av Autori Vista publiceringstjänst kan du ladda upp ditt bildmaterial till molnet och publicera detta till olika miljöer och bildvisningstjänster. Till vår publiceringstjänst kan även laddas bildmaterial som tagits tidigare med olika enheter. Publiceringstjänsten är lämplig för lagring, bearbetning och förädling av både befintligt och nytt bildmaterial. Publiceringstjänsten kan hantera still- och videoformat samt 2D och 360 -material.

Vår publiceringstjänst bearbetar och förädlar bildmaterialet automatiskt. Det kan klassificera material enligt metadata och läga till information, till exempel foga väg- och gatureferens till materialet.

Användaren kan ladda ned material i tjänsten som ett zip- paket. Tack vare vårt mångåriga Google Trusted Partner- samarbete har vi även möjlighet att publicera stora volymer av 360- bilder till Google Street View. På så sätt kan alla användare av Google Street View- karttjänsten, utöver professionell underhållspersonal, att dra nytta av de offentliga bilderna.

Därutöver kan publiceringstjänsten ge användare en bildlagringstjänst. Vår anpassade bildlagringstjänst ligger i en säker och feltolerant molnmiljö i Microsoft Azure.

Tag kontakt eller boka demo för en mer detaljerad presentation.